ရှန်ကျန်း KTC နည်းပညာ Group မှ - R & D Dept. ဖို့နိဒါန်း