نمایشگر تشخیصی
صفحه نمایش جراحی آندوسکوپی
نمایشگر یکپارچه PACS
مرکز نمایش مشاوره
نمایش تصویر اولتراسوند
الکترو کولپوسکوپ
سونوگرافی دستی
آشکارساز سلامت چند کاره