មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេស
ទូរទស្សន៍ R&D Dept.
នាយកដ្ឋានរចនាសម្ព័ន R&D នាយកដ្ឋាន R&D អគ្គិសនី R&D Software Dept. នាយកដ្ឋានផលិតផល R&D
នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម
ការណែនាំអំពី R&D Dept.
នាយកដ្ឋាន R&D វេជ្ជសាស្ត្រ
ការណែនាំអំពី R&D Dept.