ศูนย์เทคนิค
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาทีวี
ฝ่ายโครงสร้าง R&D ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้า ฝ่ายซอฟต์แวร์ R&D ฝ่ายผลิตภัณฑ์ R&D
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์
บทนำสู่แผนก R&D
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการแพทย์
บทนำสู่แผนก R&D